در باره ما

خبرگزاري ها ركن اساسي در فرايند خبر رساني و محور مباحث مربوط به مقوله تخصصي توليد خبر به شمار مي روند. در سال هاي اخير، گسترش موسسه ها و پایگاه های اینترنتی که خود را «خبرگزاری» معرفی می کنند، باز شناخت مفهوم، سازمان و طرز کار خبرگزاري ها را ضروري كرده است. به نظر مي رسد كه چنین شناختی می تواند در ایجاد نگرش حرفه ای به مقوله تولید خبر موثر واقع شود.

از نظر لغوي، واژه «خبرگزاري» يك اسم مركب است كه از دو بخش عربي و فارسي تشكيل شده و معناي آن «ابلاغ و رسانيدن خبر»، «اطلاع وگزارش دادن خبر» و «عمل خبرگزار» است.

دهخدا در فرهنگ لغت خود بين خبرگزاري و خبرگزار تفاوت قائل مي شود و خبرگزاري را «عمل مخبر» و خبرگزار را «مخبر» مي نامد و مي نويسد : «خبرگزاري، عمل فراهم آوردن خبر و در اختيار منابع پخش چون راديو، روزنامه يا اداره اي گذاردن است كه خبرها را به دست مي آورد و منتشر مي كند.»

به نوشته كتاب شناسنامه خبر خبرگزاري جهان، علت آن كه در اين تعريف، خبرگزاري ، منبع خبري «راديو» و «روزنامه» تلقي شده است، فراگير نشدن ديگر وسايل ارتباط جمعي به خصوص تلويزيون در زمان دهخدا بوده است.

دكتر معين در فرهنگ خود در تعريف خبرگزاري مي نويسد : «خبرگزاري، اداره و موسسه اي است كه خبرها را كسب و منتشر مي كند.»

در فرهنگ عميد نيز آمده است : «‌خبرگزاري اداره يا بنگاهي است كه خبرهاي دنيا را با وسايل مختلف جمع آوري مي كند و براي روزنامه ها و ساير موسسات مي فرستد.»

اين فرهنگ لغت ، خبرگزار را كسي معرفي مي كند كه : « خبرهاي روز را براي روزنامه ها يا موسسه هاي خبري جمع آوري مي كند و مي فرستد.»

كتاب شناسنامه خبرگزاري جهان ، تعريف معين را كلي و تا حدودي مبهم و فاقد مرزبندي روشن بين خبرگزاري و ديگر موسسات خبري و اطلاع رساني مي داند اما مي افزايد كه در فرهنگ عميد تا حدودي اين مرز روشن شده است.